Reformacijski nauk i pogledi

Što je to kalvinizam?

Calvinov slogan

Kalvinizma označava kršćanski nauk Jeana Calvina (Kalvina) koji je postavio temelje doktrine i prakse temeljene na Svetomu pismu i kršćanskoj predaji od Isusovog vremena.

Kalvinizam se u europskom okružju te izvorno naziva reformirana teologija, dok je prezbiterijanizam sustav crkvene uprave (vjernici izabrani od zajednice za crkvenu upravu) i povezan je sa navedenim kršćanskim naukom. Kalvinizam korespondira sa: socijalnim, etičkim, političkim, ekonomskim i najvažnije ‒ vjerskim aspektima života ‒ te nudi odgovore i daje smjernice u tim područjima. To je sveobuhvatni sustav kršćanske misli koji povezuje duhovnost s društvom. Reformirana teologija temelji svoj nauk na Svetomu pismu te nasljeduje pozitivnu praksu Crkve od prvih dana do danas. Kršćanski nauk, nasljeđe i praksa Crkve koja svoje temelje nalazi u jasnoj biblijskoj objavi dio su kalvinizma.

Nauk o predodređenju-predestinaciji se uglavnom povezuje sa Calvinom, i često tvrdi kako je on »stvorio«. To nije točno jer je nauk jasno izražen u Bibliji, te nauku biblijskih (Sv. Pavao) i rano kršćanskih autoriteta (Sv. Augustin), te svih velikih reformatora. Sažeto: Bog na temelju svog sveznanja (omnisciencije) i svemoći (omnipotencije) zna i predviđa sve. Bog voli ljude te iskazuje milost i milosrđe, a pojedine prema predznanju predodređuje (predestinira) za spasenje, a druge za vječnu propast, na temelju svoje neuvjetovane milosti i činjenice da je Bog stvoritelj svega i konačni sudac svima. Stoga je spasenje dar Božji i ne može se kupiti ili zadobiti u ljudskoj snazi.

Sažeto o osnovama reformirano-kalvinskog nauka:

  • Bog je iznad svega i Stvoritelj svega, i samo se Njemu treba klanjati. On je dobrostiv, milostiv, spor na srdžbu i bogat milosrđem. Bog je jedan u biti i tri osobe, pa zato govorimo o Jednom Bogu u misteriju Svetoga Trojstva (Otac, Sin i Duh Sveti). Reformirano vjeroispovijedanje ističe: »Vjerujemo i naučavamo da je Bog jedan u svojoj biti ili suštini, samopostojeći, svedostatan, nevidljiv, nematerijalan, beskrajan, vječan. Stvoritelj svega vidljivoga i nevidljivoga, najuzvišenije dobro, oživljava i održava sve, svemoguć i nadnaravno mudar, milostiv i milosrdan, pravedan i istinit.«
  • Biblija je Božja objava čovjeku (Sveto pismo istinita Riječ Božja), temelj duhovnosti i društvene pravednosti. Reformirano vjeroispovijedanje ističe: »Vjerujemo i priznajemo da su kanonske knjige svetih proroka i apostola, kako u Starom, tako i u Novom zavjetu, istinita Riječ Božja, koja sama po sebi ima vrhovni autoritet, koja ne potječe od ljudi, jer je sam Bog govorio patrijarsima, prorocima, apostolima, a još i danas nam govori kroz Sveto pismo
  • Crkva je zajednica odabranih i spašenih grješnika pozvanih na vječno spasenje u procesu: poziva, obraćenja, novog živoga s Bogom po Kristu Isusu u snazi Duha Svetoga koji vodi u posvećenje, i vječni život. Crkva je sastavni dio društva te potiče duhovnu obnovu i društvenu pravednost. Država ne smije kontrolirati Crkvu, a Crkva se ne bavi sekularnim poslovima (ekonomskim pitanjima, očuvanje reda, mira i zakona itd.). Reformirano vjeroispovijedanje ističe: »Crkva je zajednica vjernika pozvana ili sakupljena iz svijeta; zajednica svih svetih, naime onih koji istinski poznaju, ispravno štuju i služe pravoga Boga u Kristu Isusu Spasitelju, po Riječi i Duhu Svetomu i koji su vjerom sudionici svih blagodati slobodno ponuđenih u Kristu.« Zajednica vjernika je ustrojena po prezbiterijalnom načelu, a službenici (đakoni, prezbiteri, pastiri, učitelji) pozvani su služiti i graditi Božju Crkvu.
  • Gospodin Isus Krist je glava svoje Crkve i u njoj je trajno nazočan po Duhu Svetomu, stoga ne treba vidljivog vikara ili zemaljskog namjesnika. Reformirano vjeroispovijedanje ističe: »Vjerujemo i naučavamo da je Sin Božji, naš Gospodin Isus Krist, od vječnosti predodređen i postavljen od Oca da bude Spasitelj svijeta. Također vjerujemo da se je rodio ne samo onda kada se utjelovio od Djevice Marije i ne samo prije postanka svijeta, već od Oca prije sve vječnosti, na neizreciv način.«
  • Krist je ustanovio dva sakramenta (Krštenje i Večeru Gospodnju).
  • Biblijska predestinacija (predodređenje) je temelj spasenja te nada u sadašnjem i vodstvo vječne utjehe. Reformirano vjeroispovijedanje ističe: »Bog je u vječnosti, slobodno, iz čiste milosti, bez čovjekove zasluge, predodredio ili izabrao svete koje će spasiti u Kristu, kao što je apostol poučio: ‘On nas u njemu sebi izabra prije stvaranja svijeta’ (Ef 1, 4) i opet: ‘Koji nas je spasio i pozvao svetim zvanjem ne po našim djelima, već po vlastitoj odluci i milosti koja nam je od vječnosti dana u Kristu Isusu, a koja se sada objavila dolaskom našega Spasitelja Krista Isusa!’« (2. Tim 1, 9 ‒ 10.)
  • Trajno obrazovanje i usavršavanje ostaje poticaj za ostvarenje punine života na Zemlji.
Autor: Branimir Bučanović

Reformacijski zid